First Tokai Round Tour 2007
May 24th to May 27th,

Lucrezia@Hamatsu, Shizuoka
Oys@Ohsu, Nagoya, Aichi
7th Avenue@Yokohama

support bassist: Ikuno (Noodles)
Drums: Yuka Ryder
Vo+Gtr: Catsuomann


Slide Show
Thanks IKUNO!!!!!!